PRAVILNIK FACEBOOK NAGRADNE IGRE FITNES KARTA ZA DVE OSEBI

 1. člen: Organizator nagradne igre

Organizator nagradne igre je Območna obrtno – podjetniška zbornica Domžale, Šaranovičeva cesta 21 c, Vir, 1230 Domžale, SI14758008. Nagradna igra poteka na facebook strani https://www.facebook.com/startupdomzale/. Nagradna igra ni v nobeni povezavi z družabnim omrežjem facebook (v nadaljevanju facebook) in ni v nobenem primeru sponzorirana, podprta ali organizirana s strani facebook-a. Prejemnik podatkov, ki jih daje na razpolago udeleženec, ni facebook, ampak Območna obrtno – podjetniška zbornica Domžale,  kot upravljavec Štartaj Domžale, prvi startup dogodki v Domžalah Facebook strani. Za vsebino nagradne igre je izključno odgovoren organizator – in ne facebook. facebook ne prevzame nobene odgovornosti v povezavi z nagradno igro.

 

 1. člen: Trajanje nagradne igre

Nagradna igra traja od 5. 4. 2019 od objave do 21. 5. 2019 do 12:00 ure.

 

 1. člen: Objava nagradne igre

 Nagradna igra je objavljena na facebook strani Štartaj Domžale, prvi startup dogodki v Domžalah z dnem 5. 4. 2019.

 

 1. člen: Pogoji sodelovanja v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo državljani Republike Slovenije (fizične osebe). V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v podjetju organizatorja in/ali člani njihovih družin (starši, zakonci, otroci, sestre in bratje); osebe, ki so direktno vključene v pripravo nagradne igre in razglasitve zmagovalca in vse ostale osebe, ki imajo dostop do podatkov vezanih na nagradno igro, kot tudi člani njihovih družin.

 

 1. člen: Potek nagradne igre

V nagradni igri, (fitnes karta za dve osebi) bodo sodelovali vsi, ki bodo odgovorili na nagradno vprašanje na facebook strani https://www.facebook.com/startupdomzale/, na objavo, kjer je objavljeno nagradno vprašanje.

 

 1. člen: Potek žrebanja

 Žrebanje se bo izvedlo v poslovnih prostorih podjetja Območna obrtno – podjetniška zbornica Domžale, Šaranovičeva 21 c, Vir, 1230 Domžale, na zadnji delavnici dogodka Štartaj Domžale. Izmed vseh sodelujočih bomo izžrebali 2 nagrajenca, ki bosta prejela fitnes karto. Komisijo za nadzor nagradnega žrebanja  sestavljajo: Karolina Vrtačnik, Mellanie Grudniik in Evelin Krstić. Rezultati žrebanja so dokončni in pritožba nanje ni mogoča. Nagrada ni zamenljiva za druge nagrade in ni izplačljiva v gotovini.

 

 1. člen: Objava nagrajencev

 Ime izžrebancev bo objavljeno na žrebanju nagradne igre dne 22. 5. 2019 in za tem tudi na facebook strani v sklopu nagradne igre.

 

 1. člen: Obveznosti nagrajenca in prevzem nagrade

 V kolikor tržna vrednost nagrade presega 42 EUR, mora nagrajenec, kot zavezanec za dohodnino (2. odst. 35. člena ZDavP-2), pred prevzemom nagrade, v roku 7 dni izpolniti obrazec za prevzem nagrade z osebnimi podatki (ime in priimek, naslov, e-mail naslov, davčna številka in davčna izpostava) za namen akontacije dohodnine. Če nagrajenec organizatorju teh podatkov ne želi predložiti ali jih ne predloži v roku, od organizatorja ni upravičen zahtevati izročitve nagrade. Organizator je v tem primeru prost vseh obveznosti, ki izhajajo iz teh pravil. Nagrade, namenjene udeležencem nagradne igre, bodo ostale nepodeljene in jih lahko organizator uporabi za katerikoli drug namen. V kolikor bo tržna vrednost nagrade presegala 42 EUR, bo organizator za izžrebanega nagrajenca odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme nagrajenca. Dopis in obrazec za prevzem nagrade bodo nagrajenci prejeli po elektronski pošti. V kolikor se nagrajenec za prevzem nagrade ne bo javil do določenega roka, se smatra, da bo nagrada ostala nepodeljena. Denarno izplačilo nagrad ni mogoče, nagrada ni prenosljiva, menjava nagrad ni mogoča.

 

 1. člen: Zasebnost in varstvo podatkov

 Organizator nagradne igre Območna obrtno – podjetniška zbornica Domžale se zavezuje, da bo posredovane osebne podatke varovala skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in jih obdelovala izključno za namen akontacije dohodnine. Nagrajenec z izpolnitvijo obrazca za prevzem nagrade daje organizatorju osebno privoljenje, da se njegovi podatki uporabljajo za namen akontacije dohodnine. Podelitev nagrade se lahko organizira tudi kot javni dogodek. S sodelovanjem v tej nagradni igri udeleženec dovoljuje, da se v primeru, da je izžreban, lahko njegovo ime, priimek in fotografijo brezplačno objavi in uporabi v avdio, foto in video materialu organizatorja.

 

 1. člen: Ostale določbe

 V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v podjetju Območna obrtno – podjetniška zbornica Domžale in njihovi ožji družinski člani ter druge fizične ali pravne osebe, ki kakorkoli sodelujejo pri izvedbi nagradne igre. V primeru, da je nagrajenec oseba, mlajša od 18 let, mora nagrajenca zastopati oseba, starejša od 18 let, ki ima po zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila pravico, da to mladoletno osebo zastopa. V primeru, da je v nagradni igri izžrebana oseba, ki skladno s prejšnjim odstavkom ne bi smela sodelovati v nagradni igri ali mladoletna oseba, katere ne zastopa oseba, starejša od 18 let, ki ima po zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila pravico, da to mladoletno osebo zastopa, se takšni izžrebani osebi nagrada ne podeli in je v razmerju do nje organizator prost vseh obveznosti. Menjava nagrad ni mogoča.

 

 1. člen: Pravila

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s temi pravili in se zavezujejo, da bodo ravnali v skladu s pravili nagradne igre. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti, štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Pravila in splošni pogoji te nagradne igre so na voljo na spletni strani //www.startupdomzale.si/. Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal z objavami na Facebook strani https://www.facebook.com/startupdomzale/ . Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil udeleženca. Za tolmačenje posameznih členov tega pravilnika je pristojna izključno komisija, navedena v 6. členu Pravilnika nagradne igre Štartaj Domžale, ki za posamezna mnenja in druga pravna opravila lahko imenuje in pooblasti odvetnika.

 

 1. člen: Reševanje sporov

V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradnim žrebanjem, je pristojno sodišče v Ljubljani.

 

 1. člen: Veljavnost pravil

Pravila pričnejo veljati dne 5. 4. 2019.

 

 

 

Domžale, 5. 4. 2019

Območna obrtno – podjetniška zbornica Domžale